Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Prin prezenta politica de confidentialitate , site-ul, www.smartfurniture.ro, respecta dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

In scopul raspunderii solicitarilor si mesajelor celor ce acceseaza site-ul www.smartfurniture.ro, colectam datele personale ale clientilor, respectiv numele, prenumele si adresa de email, in conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului European din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Pe site-ul www.smartfurniture.ro se prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal: numele și adresa de e-mail, pentru comunicarea cu clientii, în vederea raspunderii solicitarilor si a mesajelor primite prin formularul de contact sau pentru a procesea cererile primite.

Toate aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor financiar-contabile și fiscale impuse de legislația în materie, dar nu mai mult de 5 ani.

Site-ul www.smartfurniture.ro nu proceseaza datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Prin acest site nu se iau niciodată decizii automate cu privire la clientii ce il acceseaza. Se utilizeaza mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu se prelucreaza date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le colecteaza.

Site-ul www.smartfurniture.ro respecta și asigură în mod strict confidențialitatea datelor prelucrate. Nu dezvăluie datele decât pentru realizarea intereselor clientului sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru www.smartfurniture.ro o valoare esențială.

De asemenea, siteul www.smartfurniture.ro furnizeaza datele cu caracter personal ale clientilor și altor companii cu care se aflăm in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care se dezvolta programe comune de ofertare pe piata a  Bunurilor si Serviciilor promovate prin intermediul site-ului accesat, asigurători etc..

In vederea plasarii unei solicitari, clientul va furniza datele si informatiile solicitate in formularul on-line de mesaj sau prin telefon, refuzul comunicarii informatiilor solicitate impiedicand vanzatorul sa inregistreze si sa raspunda solicitarii efectuate.

Proprietarul, precum şi operatorul acestui website nu sunt răspunzători pentru erorile clientilor in introducerea acestor date sau de eventuale date false furnizate de acestia. Clientul are obligatia de a furniza date corecte si conforme cu realitatea, purtand intreaga raspundere pentru incorectitudinea informatiilor transmise vanzatorului.

Datele personale nu vor fi vândute, transferate sau distribuite sub nici o formă unor terţe părţi ori în alte țări, cu excepţia cazului in care sunt solicitate de autorităţile publice competente, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

Recomandăm tuturor utilizatorilor acestui website să îşi ia toate măsurile de siguranţă atunci când oferă date personale online şi să verifice periodic starea şi acurateţea acestor date. Utilizatorii sunt răspunzători în mod direct de modul în care îşi protejează datele de logare având în vedere că poate suporta consecinţele unei utilizări neautorizate.

DREPTURILE CLIENTILOR

Potrivit Regulamentului (UE) 2016/679, clientii site-ului www.smartfurniture.ro beneficiaza de dreptul de acces si de interventie asupra datelor personale furnizate. In acest sens, clientii site-ului au dreptul de a obține din partea site-ului o confirmare că se prelucrează sau nu datele cu caracter personal care ii privesc și, în caz afirmativ, acestia au acces la datele respective, precum și la următoarele informații:

scopurile prelucrării;

categoriile de date cu caracter personal vizate;

destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate;

acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă.

La cerere, compania ce detine site-ul accesat poate furniza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, daca acest lucru este solicitat de unul dintre clienti/ potential client. Pentru orice alte copii solicitate, se va percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative, in cazul în care cererea se va adresa în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un format material, informațiile vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent (word, pdf etc.).

De asemenea, clientii au dreptul la rectificarea, modificarea și actualizarea datelor prelucrate. Acestia au dreptul de a obține de la compania detinatoare a site-ului, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care ii privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, au dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Au dreptul de a obține din partea site-lui ștergerea datelor cu caracter personal care ii privesc, fără întârzieri nejustificate, iar site-ul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care există unul dintre următoarele motive:

datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

se retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;

datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al legilor din România;

În cazul în care se vor comunica datele clientului societăților de curierat sau celorlalți parteneri, iar acesta va solicita ștergerea acestora, site-ul este obligat sa ia toate măsurile rezonabile pentru a informa partenerii care prelucrează datele că s-a solicitat ștergerea oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Datele nu vor fi șterse dacă:

prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al legilor din România sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public;

din motive de interes public în domeniul sănătății publice;

prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Clientii site-lui au dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

contesta exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor prelucrate;

prelucrarea este ilegală, iar clientul se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

site-ul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar clientul le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • În cazul în care prelucrarea datelor a fost restricționată în cazurile sus-menționate, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul clientului sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al Statului Român.

  În cazul în care s-a obținut restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, acestia vor fi informati de către de site înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

  Clientii au dreptul de a primi datele cu caracter personal care ii privesc și pe care le-au furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.

  Au dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea site-ului, direct de la site către un alt operator, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Exercitarea dreptului menționat anterior nu aduce atingere dreptului dumneavoastră la ștergerea datelor.

  Orice client are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

  Pentru exercitarea tuturor drepturilor menționate anterior, va puteti adresa oricand cu o cerere scrisa la sediul nostru din Cluj-Napoca, Str. Branului, Nr. 53, Jud. Cluj, SMART FURNITURE. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

  Prin completarea datelor in formularul de trimitere mesaj si/sau de cerere oferta, declarati si acceptati in mod expres ca datele dumneavoastre personale sa fie incluse in baza de date a www.smartfurniture.ro si vă dați acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopul raspunderii mesajelor sau solicitarilor efectuate.

  Informatiile cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si alte organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

  Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor. Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastră și noi. În acest caz, noi vom fi exonerați de răspundere.

  Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați și să depuneți plângere împotriva noastră în fața Autorității Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum și în fața intsanțelor de judecată competente.

  SC SMART FURNITURE SRL